Kullanıcı Sözleşmesi - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

1. TARAFLAR
Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta merkezi Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 42577-5 sicil numarası ile kayıtlı STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (“STJ”) ve diğer tarafta Youthall’a üye olan gerçek kişi kullanıcı (“Aday”) arasında yapılmıştır. 


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşme’nin konusu; STJ’ye ait www.youthall.com web sitesi ve mobil uygulamaları (“Youthall”) üzerinden erişim sağlanan özel istihdam bürosu hizmeti yanı sıra cv hazırlama ve mülakat teknikleri, eğitim ve kariyer tavsiyeleri ve etkinliklere katılım gibi diğer hizmetlerden de (“Hizmet”) faydalanılmasına ilişkin şart ve esaslar ile Sözleşme taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Youthall üyeliği ve kullanımı bu Sözleşme’de düzenlenen koşul ve şartlara bağlıdır. 


3. YOUTHALL ADAY HESABI YOUTHALL KULLANIMI
3.1. Aday’ın Youthall içinde sadece tek bir üyelik hesabı (“Aday Hesabı”) olabilir. Aday, Aday Hesabı’nın açılması için geçerli bir e-posta hesabı ile şifresini oluşturur. Aday, Aday Hesabını ve profilini oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aday’ın Hizmet’ten faydalanabilmesi için profilinin en az %75’ini doldurması gerekir. Aday, profilini her zaman güncelleyebilir. Aday profilini güncelledikten sonra işveren üyeler profilin güncellenmiş halini görür.
3.2. Aday’ın profilini Youthall üzerinden bir işveren ilanına başvurması halinde ilgili işveren, Madde 4’de düzenlenen sMatch otomatik eşleştirme modelinin profiline erişimine izin vermesi halinde ise Youthall içinde yer alan bütün işveren üyeler görebilir. 
3.3. Aday, kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. Aday, şifresinin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin zarar görmesinden sorumludur ve bu durumda meydana gelen zararlardan STJ’ye karşı herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder. 
3.4. Aday, Aday Hesabı ve profilinde paylaştığı bilgilerin ve Youthall’a yüklediği içeriklerin doğruluğunu, profil fotoğrafının kendisine ait olduğunu, üçüncü kişi ve işveren şirketleri yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceğini kabul eder. Aday, uygunsuz, yanlış veya hoş olmayan içeriklerin gönderilmesi dahil dürüstlükte bağdaşmayacak ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmayacağını kabul eder.
3.5. Aday, Youthall’u kullanırken diğer adayların veya üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal edemez, tehdit, hakaret, küfür, taciz veya iftira içeren, pornografik ya da kamu düzenini bozucu paylaşımlarda bulunamaz, üçüncü kişilerin kişisel verilerini yasalara aykırı şekilde paylaşamaz, işleyemez ve kullanamaz.
3.6. Aday’ın Youthall’un güvenliğini tehdit edebilecek, Youthall’un çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde Youthall’a orantısız yük bindirmesi, Youthall kaynak kodlarına yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, STJ sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 


4. sMatch OTOMATİK EŞLEŞTİRME
Aday’ın, Aday Hesabı içinde oluşturduğu profilini en az %75 oranında tamamlamış olması ve sMatch otomatik eşleştirme hizmeti için kullanılmasına izin vermesi şartıyla, profili Youthall içinde işveren üyelerin seçtiği eşleştirme kriterlerine (ikamet edilen il, mezun olunan üniversite, sürücü belgesi, vb.) göre otomatik olarak eşleştirilebilir ve işveren üyeler Aday’ın profilini görebilir.


5. ETKİNLİKLERE KATILIM
Aday’ın Youthall kapsamındaki etkinliklere başvurabilmesi için profilinde eğitim seviyesi, mezun olduğu eğitim kurumunun adı, bölümü ve sınıfı, giriş ve mezuniyet tarihlerine ilişkin kısımları doldurması gerekir.


6. İŞ İLANLARINA BAŞVURU
Aday, işveren üyelerin Youthall’da yayınladıkları iş ilanlarına başvurabilir, daha önce yaptığı bir başvuruyu geri çekebilir. 


7. MÜLAKAT SÜRECİ
Aday’ın başvuru yaptığı işveren üye Aday ile mülakat yapmayı talep edebilir. Mülakatta işveren üye Aday’a sorular yöneltir.  Aday bu sorulara cevaplarını bir video olarak Youthall’a yükler. Aday’ın yüklediği video ve cevaplar sadece ilgili işveren üye tarafından görülür.


8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Youthall ve Youthall içerisindeki görsel ve tasarımlar, grafikler, Youthall’un kaynak kodları, yazılımı ve veri tabanı dahil olmak üzere tüm mali, manevi ve ticari hakları STJ’ye aittir. STJ, bu Sözleşme ile Aday’a üyeliği kapsamında Youthall’u Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı vermektedir. 
8.2. Aday, Youthall’u ve Youthall kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımı kopyalamaz, çoğaltamaz ve Hizmetlerin kapsamı dışında kullanamaz ve üçüncü kişilerin erişimine sunamaz. 


9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca adaya ait kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi Aday Aydınlatma Metni’nde verilmektedir. 
9.2. STJ, Adayın kişisel verilerinin korunması için yeterli derecede idari ve teknik tedbirler almakla yükümlüdür.


10. SORUMLULUK SINIRLAMALARI
10.1. STJ, Aday’a bu Sözleşme ile Youthall’u sadece “Olduğu Gibi” kullanma hakkı vermektedir. Aday, Youthall’un hatasız ve kusursuz olduğu, bütün cihaz ya da web tarayıcıları ve bunların sürümleri ile uyumlu olduğu ve Youthall kullanımının kesintisiz olacağı yönünde bir beyan veya taahhütte bulunmadığını kabul eder. Aday, ayrıca Youthall’un kullanımı ve Hizmet ile belli bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle STJ’den bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder. 
10.2. Aday, Youthall’da yayınladığı içerikler ile ilgili 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yükümlülüklerinden kendisinin sorumlu olduğunu ve bunlarla ilgili olarak STJ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
10.3. Aday, Youthall içindeki sayfalarda STJ’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine veya portallara (sosyal medya kanalları vb.), dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında STJ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
10.4. Aday’ın, STJ’nin ağır kusurunun sebep olduğu durumlar hariç, STJ’den Youthall’un kullanımı sebebiyle doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararına ilişkin tazminat veya başka bir talepte bulunamayacağını kabul eder.


11. SÖZLEŞMENİN TADİLİ
Bu Sözleşme zaman zaman STJ AŞ tarafından tadil edilebilir. Sözleşmede Aday’ın haklarını etkileyecek esaslı bir değişiklik yapılması halinde Sözleşme’nin yeni versiyonu Aday Hesabında belirtilen email adresine gönderilir ve yeni versiyon derhal Youthall’da yayınlanmaya başlar. Youthall’ın kullanımı geçerli olan en güncel Sözleşmeye tabi olacaktır.  


12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
12.1. Bu Sözleşme Aday’ın üyeliği devam ettikçe yürürlükte kalır.
12.2. Aday dilediği zaman üyeliğini sonlandırıp, Aday Hesabını kapatabilir. Bu durumda Aday’ın üyeliği 30 (otuz) gün süre boyunca askıya alınacak, ilgili Aday üyeliğini 30 (otuz) gün süre ile tekrar aktif hale getirmezse üyeliği geri dönülemez şekilde sonlandırılır.
12.3. STJ, Aday’ın Youthall’u Sözleşme’ye veya yasaya aykırı kullandığını veya İçeriklerin Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit ederse bilgi vererek Aday Hesabını derhal dondurabilir ve yasal hakları saklı kalmak üzere Sözleşme’yi feshedebilir. 


13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup işbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şirket Bilgileri:
STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.
Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul
Kozyatağı V.D. - 7810562061 V.N.
Mersis: 0781056206100017

Kep adresi: stjinsankaynaklari@hs01.kep.tr
Telefon: +90 (216) 8070108