İşveren Aydınlatma Metni - Youthall
Youthall Mobil Uygulaması Yayında! İş ve Staj İlanlarını Başvur, Etkinliklere Katıl, Şirketlerle Bağlantı Kur, İndirim Fırsatlarından Yararlan.

1. TARAFLAR
Bu veri işleme sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta merkezi Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde olan STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) ve diğer tarafta Youthall’a üye olan şirket (“Veri İşleyen”) arasında imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’na ait www.youthall.com web sitesi ve mobil uygulamaları (“Youthall”) üzerinden erişim sağlanan özel istihdam bürosu ve buna bağlı diğer hizmetlerden (“Hizmet”) faydalanılmasına ilişkin şart ve esasları düzenleyen İşveren Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’ni (“Kullanıcı Sözleşmesi”) imzalamıştır.
Youthall’a üye olarak kayıt olan gerçek kişiler (“İlgili Kişiler”) özel istihdam bürosu hizmetlerinden faydalanabilmek için Youthall’da Kişisel Verilerini paylaşmaktadır. Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, Kişisel Veriler doğrudan İlgili Kişiler tarafından Veri İşleyen’e aktarabileceği gibi Veri Sorumlusu da söz konusu Kişisel Verileri Veri İşleyen’e aktarabilir.
Bu Sözleşme ile Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ilişkin yükümlülükleri ve alması gereken idari ve teknik tedbirlerin düzenlenmesi amacıyla imzalanmıştır. Taraflar bu Sözleşme’nin Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmişlerdir.

3. TANIMLAR
Bu Sözleşme bağlamında:
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan verileri ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 
Kişisel Veriler, Veri İşleyen tarafından sadece Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Youthall’da yayınlanan iş ilanlarına veya etkinliklere yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve Youthall üzerinden Veri İşleyen’e ulaşan Youthall kullanıcısı İlgili Kişilerin iş başvurularını değerlendirmek amacıyla işlenebilir. Kişisel Verilerin bu amacın dışında herhangi bir şekilde işlenemez ve üçüncü taraflara aktarılamaz.  

5. VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1
Veri İşleyen, Kişisel Verilere gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını önlemeye, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamaya; veri kaybı oluşmasını, zarar görmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını engellemeye yönelik Kanun’da ve Kurum’un Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde belirtilen şekilde uygun idari ve teknik tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
5.2 Veri İşleyen, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu kişisel veriler, Kurul tarafından "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı uyarınca belirlenen nitelikler nezdinde uygun güvenlik düzeyi önlemlerine ve yetkilendirmelerine tabi şekilde korunacaktır.
5.3 Veri İşleyen, işlediği Kişisel Verilere ilişkin olarak süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabidir.
5.4 Kişisel Verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Veri İşleyen derhal (aynı gün içerisinde) Veri Sorumlusu’na bildirecek ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için Veri Sorumlusu tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

6. VERİ İŞLEYEN’İN ÇALIŞANLARI
Veri İşleyen, Kişisel Veri’ye erişimi olan çalışanının güvenilirliğini temin bakımından gerekli önlemleri alacak, Kişisel Verilerin işlenmesinde yalnızca kişisel verilerin korunması mevzuatı ve Kişisel Verilerin niteliği hakkında bilgilendirilmiş çalışanlarını kullanacaktır. Veri İşleyen, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda, personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Veri İşleyen, Kişisel Verilerin işlenme amacı sona erdiği takdirde Kanun’dan kaynaklanan başka bir veri işleme dayanağı olmadığı takdirde Kişisel Verilere ilişkin kayıtları silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Veri İşleyen, yasal zorunlulukları olması halinde, yasal sorumluluklarının gerektirdiği ölçüde, Kişisel Verileri saklayabilecektir.

8. İLGİLİ KİŞİLERİN TALEP VE ŞİKAYETLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İlgili kişi tarafından Veri İşleyen’den Kişisel Verisine erişim talep edilmesi veya Veri İşleyen’e Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun yükümlülüklerine ilişkin bir şikâyette bulunulması veya Veri Sorumlusu’nun Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir talepte bulunulması halinde veya Veri İşleyen tarafında bir güvenlik İhlali halinde Veri İşleyen derhal Veri Sorumlusu’nu bilgilendirecektir.  

9. VERİ İŞLEYENİN DENETİMİ
Veri İşleyen, Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımında Veri Sorumlusu’nun denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun, Veri İşleyen’in faaliyetlerini denetlemesine müsaade edecek ve bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi hususunda her türlü makul talep ve talimatlarına uyacaktır. Denetime ilişkin talepler, Veri Sorumlusu tarafından en geç 7 (yedi) gün öncesinde Veri İşleyen’e yazılı olarak bildirilecektir. Veri İşleyen, Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak veri işlenmesine ilişkin tüm kayıt ve dokümanları Veri Sorumlusu’nun talebi halinde veri işlemenin mevzuata ve bu Sözleşme’ye uygunluğu bakımından incelenmesi için Veri Sorumlusu’na gönderecek ya da Veri Sorumlusu’nun erişimine açacaktır. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun talebi halinde Veri Sorumlusu tarafından belirlenecek makul süre içerisinde, almış olduğu Teknik ve İdari Tedbirler listesini, Veri İşleyen’e yazılı olarak iletir.

10. SÖZLEŞMENİN İHLALİ
Veri İşleyen’in bu Sözleşme’ye aykırı davranması sebebiyle, Veri Sorumlusu’nun herhangi bir idari para cezası veya tazminat ödemekle yükümlü kalması veya bir zarara uğraması halinde, söz konusu tutarlar Veri İşleyen’e rücu edilecektir. 

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırılık halinde Veri Sorumlusu’nun Veri İşleyen’in elektronik posta adresine göndereceği yazılı ihtarına rağmen Veri İşleyen’e verilen 10 (on) günlük süre içerisinde aykırılık giderilmezse Veri Sorumlusu, bu Sözleşme’yi ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshedebilir.

12. UYGULANACAK KANUN VE YETKİLİ MAHKEME
Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.  Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların hallinde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

Şirket Bilgileri:
STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.
Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul
Erenköy V.D. - 7810562061 V.N.
Mersis: 0781056206100017

Kep adresi: stjinsankaynaklari@hs01.kep.tr
Telefon: +90 (216) 8070108