Alternatif Bank

Uzun Dönem Stajyer - CRM

İlan Kapandı.

Alternatif Bank - Uzun Dönem Stajyer - CRM

İlan Tanımı

CRM Bölümü'nde Uzun Dönem Stajyer olarak görev yapacak ekip arkadaşı aramaktayız.

Aranan Nitelikler

• 4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerin Mühendislik, İstatistik, Matematik gibi bölümlerinde 3. ve 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencisi,

• Tercihen haftanın 5 günü tam zamanlı olarak çalışabilecek,

• MS Office programlarına hakim,

• Analitik düşünebilen, iletişim ve organizasyon becerileri kuvvetli, insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın,

• Tercihen daha önce staj deneyimi olan,

• Öğrenmeye ve gelişime açık.

Ayrıcalıklar

Alternatifbank A.Ş. Çalışan Adayı

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme metni Alternatifbank A.Ş. ("Bankamız") ile yürüttüğünüz / yürüteceğiniz işe alım öncesi görüşmeleri esnasında işlenecek olan kişisel verilerinize yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)'nun 10 uncu maddesi uyarınca Bankamızın Veri Sorumlusu sıfatıyla Tarafınızı bilgilendirmesi yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Alternatifbank Anonim Şirketi

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun'un 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• İş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilmesi,

• Adayın işe yatkınlığı veya işe alım ile ilgili kriterleri yerine getirip getirmediğinin, işe ilişkin tecrübe ve gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığının incelenmesi ve kontrolü,

• İşe alım süreçlerine ilişkin operasyon ve faaliyetlerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8 inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

• İş deneyimlerinize uygun açık pozisyonların olduğu Banka içi iş kolları ile işe alım değerlendirmesi amacıyla,

• Hizmet aldığımız danışmanlık ve eğitim firmaları gibi diğer üçüncü kişiler ile sınava tabi tutma, kişilik envanteri çıkarılması ve istihdam amacıyla aday tespit kriterlerinin bildirilmesi gibi amaçlarla,

• Eski işverenleriniz ve referans olarak belirttiğiniz kişiler ile işe alım değerlendirmesi yapılması amacıyla,

• Kanunen Bankamızdan bilgi alma yetkisi bulunan kişilerle hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla Bankamız tarafından kişinin kendisinden, Bankamız internet sitesi, kariyer portalları, e-posta, iş başvuru formu ve diğer kanallar vasıtasıyla temin edilebilir.

Haklarınız

Kanun’un 11 inci maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için başvurunuzu www.alternatifbank.com.tr internet adresimizde yer alan İletişim Formu’nu kullanarak elektronik ortamda Bankamıza iletebilir veya yazılı olarak Bankamız Genel Müdürlüğü posta adresine veya şubelerimize gönderebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınabilir.

Alternatif Bank hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele