E-Bülten Aydınlatma Metni - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

E-BÜLTEN 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Biz”, “Youthall”) olarak, https://www.youthall.com alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) üzerinden sağlanan E-Bülten hizmetinden yararlanmanız esnasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 42577-5 sicil numarası ile kayıtlı STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Kişisel veriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Youthall Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

İletişim Bilgileri:

 • E-Bülten’e kayıt yaptırmak isteyen kişiye ait E-Posta Adresi verisi, Website üzerinden E-Bülten kayıt işlemlerinin tamamlaması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye ticari elektronik ileti niteliğinde E-Bülten gönderilebilmesi amacıyla işlenen E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan E-Posta Adresi verisi, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Söz konusu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurt içinde ya da yurt dışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış ya da eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğiniz tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@youthall.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, stjinsankaynaklari@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,
 • Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.