Değerlendirme Kriterleri - Youthall
Youthall Mobil Uygulaması Yayında! İş ve Staj İlanlarını Başvur, Etkinliklere Katıl, Şirketlerle Bağlantı Kur, İndirim Fırsatlarından Yararlan.

Yüzbinlerce genç yetenek, sevdikleri işleri ve şirketleri bulmak için STJ AŞ üzerinde bulunan Yetenek Programı incelemelerine güveniyor. Herkese yararlı ve faydalı olmasını sağlamak için bu yönergeleri izleyin.

İncelemeniz doğru olmalı ve mevcut yada eski çalıştığınız veya staj yaptığınız şirket ile ilgili kendi kişisel fikriniz ve deneyiminizden oluşmalıdır. Anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda taraf tutmayız, bu nedenle yazdığınız değerlendirmedeki ifadelerinizin arkasında durmanızı bekliyoruz.

Bir kullanıcı, her yetenek programı için yılda en fazla bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirmeniz, son üç yıl içinde yaptığınız çalışma ve stajlar ile ilgili (veya yaptığınız görüşmelerle) ilgili olmalıdır, dolayısıyla bugünün iş veya staj arayanlarıyla alakalı olmalıdır.

İnceleme, bireyin işyerindeki davranışını veya performansını tanımladığı sürece, çalışma ortamı üzerinde geniş etkisi olan bir şirketteki en üst konumdaki bireyleri adlandıran incelemelere izin veririz. Bu kategorideki bireyler arasında şirketin halka açık olanları (C-Suite, İcra Direktörü, Başkan, Sahibi, Kurucu, vb.) Bu bilgilerin genellikle bir şirketin kültürünü temsil ettiğine ve iş adaylarına bilgi verebileceğine inanıyoruz.

Bu grubun dışındaki tanımlanabilir kişiler hakkında olumsuz yorumlar içeren incelemelere izin vermiyoruz.

Şirket, çalışma ortamı ve yapılan iş gibi konular hakkında değerlendirme yapmanızı gerekmektedir.

Kullanıcılar aşağıda belirtilen türlerden değerlendirme yapamazlar. Yapmış olmaları durumunda yayınlanmasına izin verilmeyecektir.

 • Uygulanabilir kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun olmayan değerlendirmeler,

 • Yanıltıcı, Aldatıcı veya Dolandırıcılık Amaçlı değerlendirmeler: Değerlendirmelerde yanıltıcı, aldatıcı veya dolandırıcılık amaçlı yorumlar ve tanıtımlar yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  • Çok katmanlı pazarlama sistemleri

  • Nasıl para kazanıldığının veya nasıl katma değer oluşturulduğunun açıkça belirtilmediği muğlak iş modelleri

  •  Yasadışı suç faaliyetleri

  • Uyuşturucu kullanımı, satışı veya hizmetleri

  • İnsan kaçakçılığı

  • Sahte belgeler veya para birimi

  • Ayrımcılık: değerlendirmelerde ırk, etnik kimlik, renk, milli köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, aile durumu, engellilik hali, sağlık durumu, genetik yapı veya yasalarla korunan diğer özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, korunan herhangi bir kişisel özelliğe dayanarak yasadışı şekilde ayrımcılık yapılamaz. Değerlendirmeler ayrımcılığı yasaklayan tüm geçerli yasalara uygun olmalıdır.

  • Sitenin genel yapısına uygun olmayan değerlendirmeler

  • Cinsellik Çağrıştıran Değerlendirmeler: Değerlendirmele cinsellik çağrıştıran bir şekilde yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

   • Müstehcen dil

   • Cinsel eylem imaları

   • Çıplaklık iması bulunan görüntüler

   • Yasadışı faaliyetler, ayrımcılık ve cinsel taciz tartışmalarının çoğu da dahil olmak üzere, işyerinde suistimal konusunda genel tartışmalara izin verilmektedir.

 • Gizli, halka açık olmayan şirket içi bilgileri gösteren incelemeleri kabul etmiyoruz. Bunu aşağıdakileri içerdiğini düşünüyoruz: kaynak kodu, müşteri listeleri, üretim teknikleri, Ar-Ge faaliyetleri, bütçeler, ayrıntılı finansal sonuçlar ve teknik bilgi.

 • Gizliliği korumak için, kendinizi tanımlamanıza veya yayınlarınıza (kendiniz veya başkaları hakkında) herhangi bir iletişim bilgisi eklemenize izin vermiyoruz.

 • Youthall, diğer iş veya staj arayanlara yardımcı olabilecek bilgileri paylaşacaktır. Bir işverenle ilgili olmayan, yalnızca ürün veya hizmetin incelemesi olan veya aksi halde bir işyeri kültürünü anlamakla ilgili olmayan incelemeleri yayınlamıyoruz. Reklam veya web bağlantısı içeren herhangi bir içeriğe yer vermeyeceğiz.

 • Tüm incelemeler orijinal olmalıdır - web siteleri, e-posta yazışmaları, diğer incelemeler vb. içeriklere yer verilmesi durumunda değerlendirmeniz yayınlanmayacaktır.

 • Yazınızın mükemmel olması gerekmiyor, ancak onu anlayabilmemiz gerekiyor. Aşırı büyük harf kullanımı veya kalın harfli kelimeler/karakterler olması durumunda değerlendirmenizi yayınlamayacağız. Unutmayın, iyi dilbilgisi, yazım denetimi ve noktalama işaretleri kullanırsanız değerlendirmeniz daha güvenilir olacaktır.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Üyeler ve değerlendirmede bulunan, işbu Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda STJ AŞ’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, STJ AŞ’yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

STJ AŞ, ÜYELER VE ŞİRKETLER TARAFINDAN SİTE’YE EKLENEN KİŞİSEL BİLGİLERİ, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İLE AÇIKLANAN KULLANIMLAR, KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE İŞBU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE SİTE’NİN İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKEN UYGULAMALARIN YÜRÜTÜLMESİNİ İFA EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN SÜRELERDE KULLANABİLİR VE SAKLAYABİLİR. ÜYELER VE ŞİRKETLER, BİLGİLERİNİN STJ AŞ TARAFINDAN BU ŞEKİLDE KULLANIMINA VE SAKLANMASINA RIZA GÖSTERDİKLERİNİ KABUL VE BEYAN EDERLER. STJ AŞ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ MAKAMLARDAN USULÜNE UYGUN OLARAK TALEP GELMESİ HALİNDE ÜYELERİN VE ŞİRKETLERİN KENDİSİNDE BULUNAN BİLGİLERİNİ İLGİLİ YETKİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞABİLİR.

ÜYELER VE ŞİRKETLER GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN İŞBU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÖZLEŞMESİ’NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDEREK, SİTE’DE HESAP AÇARAK, ÜYE OLARAK VE DEĞERLENDİRMEDE BULUNARAK GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ DE KABUL ETMİŞ OLURLAR.

SÖZLEŞMENİN TADİLİ

İşbu Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesi zaman zaman STJ AŞ tarafından tadil edilebilir. Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesinin tadil edilmesi halinde yeni versiyon derhal Site’de yayınlanmaya başlayacaktır. Site’nin kullanımı geçerli olan en güncel Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesine tabi olacaktır.  Kullanıcıların, Üyelerin ve Şirketlerin Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesinde bir güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

İşbu kullanıcı sözleşmesi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

İnternet Sitesi Değerlendirme Kriterleri sözleşmesi 10.02.2020 tarihlidir. Sözleşmenin tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Değerlendirme Kriterleri Sözleşmesi'nin yürürlük tarihi güncellenecektir.